top of page

工作坊注册

11月营业时间:           

周五:下午 6 点至晚上 8 点 

周六和周日:上午 10 点至下午 1 点  

公众假期休息

联系电话:           

(+65) 6760 9392                            

电子邮件:

walter.education.centre@gmail.com

请填写以下表格以注册参加家长会工作坊。

谢谢!您的注册已得到确认。

bottom of page